Omów czym są dobra substytucyjne i komplementarne, dobra niższego rzędu i dobra normalne.

Dobra substytucyjne, to takie które łatwo zastąpić innymi dobrami – przykład: Margaryna i Masło. Wzrasta na nie popyt w wypadku wzrostu innych cen.

Dobra komplementarne, to takie które są niezbędne do wykorzystania innego dobra – przykład: Samochód i Paliwo. Wzrost ceny jednego dobra prowadzi do spadku popytu dobra komplementarnego.

Dobra niższego rzędu – to takie na które popyt spada, gdy wzrasta zarobek. Dobro to ma ujemną elastyczność dochodową popytu.

Dobra normalne to takie na które popyt rośnie kiedy wzrasta zarobek. Charakteryzuje się dodatnią elastycznością dochodową popytu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>