Nadzór korporacyjny nad organizacją

Wzrasta znaczenie nadzoru nad organizacjami z uwagi na postęp technologiczny, liberalizację rynków finansowych i handlu oraz inne reformy systemowe, zwłaszcza prywatyzacyjne. Do najistotniejszych przyczyn popularności koncepcji ładu korporacyjnego zaliczamy:

  • ogólnoświatowe nasilenie procesów prywatyzacyjnych
  • reformy systemu funduszy emerytalnych i wzrost prywatnych oszczędności
  • zwiększenie liczby wrogich przejęć
  • deregulację i integrację rynków kapitałowych
  • pojawienie się kryzysów finansowych
  • serię skandali korporacyjnych (Ernron, WorldCom)

Nadzór korporacyjny (corporate governance) jest definiowany przez OECD jako system za pomocą którego organizacje gospodarcze są zarządzane i kontrolowane. System ten określa podział praw i odpowiedzialności między różne grupy interesów zaangażowane w działalność podmiotu oraz określa reguły ustalające ich cele, sposoby ich osiągania oraz ponitorowania wyników działalności organizacji.

Nadzór korporacyjny jest pewnego rodzaju systemem sieci relacji między kadrą zarządzającą, akcjonariuszami i innymi grupami zainteresowania działaniem organizacji.

Nadzór korporacyjny -> Nadzór właścicielski -> Obiekr będący przedmiotem nadzoru -> Zarządzanie przedsiębiorstwem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>